• Domov|
  • Podmienky spracúvania osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Spracúvaniu osobných údajov prijímateľov sociálnej služby a iných dotknutých osôb, ako aj ich ochrane, venuje združenie ŽENA V TIESNI, so sídlom P.O.Box 70 Martin, 03601, IČO: 37974581 (ďalej len Prevádzkovateľ) maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiavanie zásad zákonného spracúvania. Všetky osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto dokumente nájdete ako dotknutá osoba všetky náležitosti vyžadované všeobecným nariadením o ochrane údajov, ako aj iné potrebné informácie, týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 0907 346 374 a 0911 346 374, emailom: oz.zenavtiesni@gmail.com, alebo priamo na webovom sídle občianskeho združenia www.intervencnecentrummartin.sk.

K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM PRISTUPUJEME PROFESIONÁLNE A CITLIVO
V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu uvedeného v bode 2). Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. Prostredníctvom webového sídla spracúvame od vás iba tie údaje, ktoré nám svojvoľne poskytnete prostredníctvom emailového poradenstva kontaktného formulára , ktorý je zavedený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávneného záujmu za účelom reakcie na Vami podanú informáciu. Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať. Všetci pracovníci a pracovníčky oz ŽENA V TIESNI, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami poslaného príspevku alebo všetkých poslaných príspevkov z vášho e-mail konta.

1. Prevádzkovateľ
ŽENA V TIESNI
PO BOX 70
036 01 Martin
IČO: 37974581

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje
Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia GDPR. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie príjemcov:
a) orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
b) zdravotné poisťovne,
c) iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

3. Informovanie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
1. Rozsah spracúvaných osobných údajov:
a) meno, priezvisko a titul
b) adresa trvalého alebo prechodné ho pobytu (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
c) rodné číslo a dátum narodenia (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
d) rodinný stav (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov),
e) štátne občianstvo (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
f) sociálne postavenie (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov)
g) údaje o príjme (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov)
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach (osôb uvedených v bode 3 písm. a), b), d) okrem zákonných zástupcov)
i) telefónne číslo a elektronická adresa (okrem osoby uvedenej v bode 3 písm. f)),
j) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby.

2. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov:
a) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby (osôb uvedených v bode 3 písm. a) okrem zákonných zástupcov).

3. Kategórie dotknutých osôb:
a) žiadateľ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby a ich zákonní zástupcovia a dieťaťa žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) fyzické osoby, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo s prijímateľom sociálnej služby spoločne posudzujú a spoločne započítavajú a ich zákonní zástupcovia,
c) fyzická osoba, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť,
d) zaopatrené plnoleté deti a rodičia prijímateľa sociálnej služby a fyzické osoby, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú a ich zákonní zástupcovia,
e) členovia rodiny, partner alebo fyzická osoba, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ubytovaní,
f) fyzická osoba, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej služby,
g) fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) fyzická osoba, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.

4. Účel spracúvania:
a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu,
c) vedenie registra obmedzení,
d) ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí,
e) označenie miesta poskytovania sociálnej služby,
f) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
g) vykonávanie osobnej asistencie prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,
h) vykonávanie tlmočníckej služby prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby,
i) vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby,
j) a iné uvedené účely v jednotlivých bodoch súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

5. Právny základ spracúvania:
a) čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;

b) čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

c) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

d) čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

e) čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - spracúvanie na základe získania dopytu alebo otázky ohľadne poskytovania služieb združenia osobne, telefonicky, elektronickou / papierovou poštou, alebo prostredníctvom online kontaktného formulára na webovom sídle https://www.zenavtiesni.sk/.

Právne predpisy, na podklade ktorých si Prevádzkovateľ plní svoje zákonné povinnosti tak, ako mu to zakotvuje čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov):
- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

6. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov združenia voči klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a naším združením; a/alebo
- zanikli všetky Vaše záväzky voči nášmu združeniu; a/alebo
- boli vybavené všetky Vaše žiadosti; a/alebo
- boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a naším združením; a/alebo
- boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo
- uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo
- bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo
- nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;
- a súčasne netrvá oprávnený záujem nášho združenia, zanikli všetky povinnosti združenia stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.
Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.
V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle.

7. Zverejnenie údajov
Získané údaje v žiadnom prípade nezverejňujeme.

8. Cezhraničný prenos osobných údajov
Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

9. Práva a povinnosti dotknutej osoby
• Klient je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
• Klient sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej požiadavky nasledujúcej po vzniku zmeny.
• Klient sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
• Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
- Prostredníctvom našej krízovej linky: 0907 346 374, 0911 346 374;
- Prostredníctvom elektronickej pošty: oz.zenavtiesni@gmail.com;

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu - K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania - Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť - Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu - Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť - Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas - Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

10. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Adresa: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov).

10. Zabezpečenie webového sídla
Webové sídlo https://www.zenavtiesni.sk/ používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.