Práva obete

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom.

Právo na poskytnutie odbornej pomoci sa obeti zaručuje bez ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť v trestnom konaní.

1. Právo na prístup k informáciám, najmä:

 • o postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia,
 • o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie poškodeného v trestnom konaní,
 • o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ktorá sa jej môže poskytnúť,
 • o možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
 • o prístupe k právnej pomoci,
 • o podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,
 • o postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
 • o možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného
 • policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií poskytnúť obeti súčinnosť pri kontaktovaní subjektov poskytujúcich pomoc obetiam


2. Právo na poskytnutie odbornej pomoci
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
 • psychologická pomoc,
 • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii
 • špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť a poskytovanie služieb, ktorými sa rozumie:
 • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
 • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
 • vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
 • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva, ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.


3. Právo na ochranu pred druhotnou alebo opakovanou viktimizáciou
Druhotnou viktimizáciou sa rozumie ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku konania alebo nekonania orgánu verejnej moci, subjektu poskytujúceho pomoc obetiam, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, znalca, tlmočníka, obhajcu alebo oznamovacích prostriedkov.
Opakovanou viktimizáciou je ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ktoré spočíva v pôsobení na obeť vyhrážaním, zastrašovaním, nátlakom, zneužívaním moci nad obeťou, pomstením sa alebo inou formou s cieľom pôsobiť na fyzickú integritu obete alebo psychickú integritu obete.

4. Právo na odškodnenie
Obeť násilného trestného činu má za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na odškodnenie, ktoré jej poskytne štát. O odškodnenie môže požiadať obeť násilného trestného činu, ktorá je občanom Slovenskej republiky, občanom iného členského štátu, alebo osobou bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky. O odškodnenie môže požiadať aj obeť násilného trestného činu, ktorá má v Slovenskej republike udelený azyl, doplnkovú ochranu, dočasné útočisko, pobyt alebo tolerovaný pobyt, ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.