• Domov|
  • Intervenčné centrum

Čo je intervenčné centrum IC?

Občianske združenie ŽENA V TIESNI pracuje v prospech eliminácie násilia páchaného na ženách už od roku 2005.

Od novembra 2021 funguje OZ ŽENA V TIESNI aj ako Intervenčné centrum na pomoc obetiam násilných trestných činov, najmä na pomoc obetiam domáceho násilia. Je akreditovaným pracoviskom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov Ministerstvom spravodlivosti SR.

Spádová oblasť je Žilinský kraj.

Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Keď polícia zašle záznam o vykázaní s kontaktnými údajmi na osobu, ktorá zažila násilie, poradkyňa z Intervenčného centra telefonicky kontaktuje do 72 hodín od doručenia záznamu túto osobu s ponukou poskytnutia odbornej pomoci a poradenstva.

Ďalej v zmysle § 28a zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov úlohou intervenčného centra je aj:

  • poskytnúť krízovú intervenciu - najmä poskytnúť krízovú psychologickú intervenciu, vyhodnotiť hrozbu nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostaviť bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou trestného činu domáceho násilia, a to v čo najkratšom čase po nadviazaní kontaktu a získaní súhlasu obete s poskytovaním pomoci;
  • poskytnúť špecializovanú odbornú pomoc;
  • poskytnúť právnu pomoc podľa § 7 ods. 1 zákona o obetiach;
  • sprostredkovať poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb obete trestného činu domáceho násilia;
  • zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi služieb a orgánmi verejnej moci.

V intervenčnom centre obetiam domáceho násilia je poskytovaná krízová intervencia a odborná pomoc, ktorá zahŕňa právne poradenstvo a zastupovanie, ako aj psychologická a sociálna odborná pomoc. Túto pomoc poskytuje intervenčné centrum obeti domáceho násilia bezplatne a v prípade požiadania aj anonymne.

Intervenčné centrum však poskytuje pomoc aj tým obetiam domáceho násilia, ktoré sa na neho priamo obrátia, bez ohľadu na vykázanie/nevykázanie násilnej osoby zo spoločnej domácnosti. Obeť domáceho násilia nemusí čakať na telefonát od poradkyne z Intervenčného centra, ale môže nás sama kontaktovať či už telefonicky alebo mailom. Môže tak spraviť aj v prípade, že ešte nevolala políciu, alebo aj keď volala políciu, a polícia násilnú osobu nevykázala.