Čo robiť, keď zažívam násilie

Neospravedlňujte a nebagatelizujte násilie. Nikto nemá právo Vám ubližovať . Nehanbite sa za násilie. Hanba padá na toho, kto násilie pácha. Zdôverte sa rodine, známym, kamarátke. Ľudia, ktorým veríte, sa môžu stať vašim zdrojom pomoci a podpory. Pokiaľ nič nespravíte, násilie samé neprestane.

Ak zažívate domáce násilie, vyhľadajte odbornú pomoc. V občianskom združení ŽENA V TIESNI, ktoré funguje aj ako Intervenčné centrum Vám poskytneme komplexné poradenstvo.

Ako postupovať pri útoku:

  • V prípade napadnutia volajte políciu na bezplatných telefónnych číslach 158 alebo 112.
  • Ak ste napadnutý/á v priebehu volania na políciu, nechajte vyvesený telefón a kričte, pokúste sa dostať k východu a utiecť.
  • Pred príchodom polície neupratujte prípadné stopy po násilí – dôkazy (rozbité sklo, roztrhané oblečenie, chumáče vlasov…)
  • S políciou sa snažte hovoriť bez prítomnosti násilnej osoby
  • Zistite si mená policajtov a policajtiek, ktorí a ktoré zasahovali a žiadajte si zápisnicu zo zásahu.
  • Podľa Zákona o policajnom zbore môžu zasahujúci policajti vykázať násilnú osobu z bytu alebo domu a zakázať jej vstupovať do tohto obydlia po dobu 14 dní. V tomto čase máte možnosť podať návrh na súd na vydanie predbežného opatrenia na zákaz vstupu násilníka do bytu alebo domu. Tento návrh môžete podať na súd aj v prípade, ak policajti alebo policajtky nevykážu násilníka z bytu alebo domu.
  • Pokiaľ nebola násilná osoba zaistená, snažte sa aj na krátko odísť z domu, ak je to možné.


Ako postupovať po útoku:
  • Ak Vás násilná osoba zranila počas útoku, vyhľadajte lekársku pomoc. Je vhodné zaznamenať u ošetrujúceho lekára každé poranenie, ktoré je dôsledkom násilia - aj malé. Ak je to možné, o lekárskom ošetrení násilníkovi nehovorte. Správu z ošetrenia si odložte na miesto, kde ju násilná osoba nemôže nájsť, resp. zničiť.
  • Násilie je trestný čin! Na polícii, prokuratúre alebo súde môžete podať osobne (ústne do zápisnice) alebo písomne (prostredníctvom pošty) trestné oznámenie. Trestné oznámenie môžete podať aj elektronicky, ale v takom prípade je to potrebné potvrdiť do 3 dní, a to písomne prostredníctvom pošty alebo ústne. Je potrebné, aby ste vypovedali podrobne o spôsobe násilného správania násilnej osoby, nesústreďte svoju pozornosť len na posledný incident, zdôraznite dlhodobosť násilia. Čím viac údajov a dôkazov (napr. lekárske správy o ošetrení, obrazové a zvukové záznamy, výhražné SMS-ky, poškodené veci, svedkovia udalosti) uvediete, tým je vyššia pravdepodobnosť úspešného ukončenia trestného konania. Ak ste na polícii alebo inom orgáne, vždy si pozorne prečítajte, čo podpisujete. Nevzdávajte sa vopred svojich práv, ktoré Vám zákon priznáva (napr. práva preštudovať si vyšetrovací spis po skončení vyšetrovania).
  • Pokiaľ nebol násilník zaistený, po podaní trestného oznámenia môžete podať na súd neodkladné opatrenie na zákaz vstupu násilníka do bytu alebo domu, kde došlo k spáchaniu násilnosti.