Čo je trestným činom domáceho násilia

Trestným činom domáceho násilia je trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, manželke, bývalom manželovi, bývalej manželke, druhovi, družke, bývalom druhovi, bývalej družke, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.

Všeobecne sa násilie stotožňuje s fyzickým násilím, avšak každá forma nátlaku, nadvlády, vzbudzovania strachu, zneužívania moci, sily alebo vyhrážania sa, je považovaná za násilie.

Formy domáceho násilia:

  • fyzické násilie (bitie, kopanie, údery, spôsobovanie rán a popálenín rôzneho druhu, …),
  • psychické násilie (ponižovanie, vyhrážanie, citové vydieranie, pohŕdavé zaobchádzanie, …),
  • sociálne násilie (zakazovanie stretávať sa s rodinou, blízkymi, zákaz chodiť do zamestnania, uzamykanie v byte, zablokovanie telefónu, …),
  • ekonomické násilie (neodôvodnené obmedzovanie prístupu k majetku, ktorý má obeť právo užívať, obmedzený prístup k spoločným peniazom, …),
  • sexuálne násilie (znásilnenie, všetky nanútené sexuálne činy, nútenie k iným sexuálnym praktikám, …).